E
A
L
W
M
C
S
F
H
B
T
P
K
R
D
U
N
O
OTHER
I
Y
J
G
V
Q
Z
X